Ledord & Kärnvärden

Förståelse

Vi ger plats för det medvetna och skapande i människan, så att hon genom förståelse kan leva i ett ömsesidigt, vördnadsfullt förhållande med världen

Tillit

Vi bjuder in till en känsla av sammanhang som grund för tillit, genom trygg gemenskap, individuell frihet och förståelse för sin biografi

Mening

Vi värnar en andlig utveckling som ger mening, genom att se den eviga kärnan i varje människa och medvetandegöra erfarenheter för ett livslångt lärande

Hela människan

Läkepedagogik och socialterapi riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar. Metodiskt bygger läkepedagogik och socialterapi, liksom waldorfpedagogiken, på den antroposofiska människokunskapen. Enligt denna kunskap är inte människan enbart ett intellektuellt väsen utan även ett känslo- och viljeväsen. Tilltalar man alla dessa tre områden ger man hela människan möjlighet att utvecklas. Inom de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna har man, sedan starten i Sverige 1935, lång erfarenhet av detta och kan därför erbjuda optimala boende- skol- och arbetsmöjligheter.

Antroposofisk läkepedagogik och socialterapi är idag spridd över hela världen i ett trettiotal länder med över femhundra verksamheter. I Sverige finns ett femtiotal verksamheter spridda över hela landet. Dessa verksamheter tar emot ca 700 barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Människans spirituella dimension – grunden för vår gemenskap

En grundläggande idé inom antroposofisk läkepedagogik och socialterapi är att människans jag – hennes individualitet – inte kan reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa något unikt och oförutsägbart som man kan beteckna som den spirituella kärnan i personligheten.

Livets röda tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. Det finns en röd tråd i varje människas liv, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden i livet, att gå sin egen väg. Att, oavsett funktionsnedsättning, själv få vandra längs livets röda tråd utan att bli motarbetad eller ifrågasatt utan i stället få möta förståelse, är grunden för all utveckling. Därför är delaktighet och ansvar inför människans ödessituation utgångspunkten för den läkepedagogiska och socialterapeutiska hållningen.

Individuellt liv i gemenskap

Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet.
Att finna ett sammanhang där man hör hemma är förutsättningen för den egna utvecklingen. För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen särskilt viktig eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Inom våra verksamheter finns en tanke att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och att en sund gemenskap bidrar till individens utveckling.

Tålamod med det individuella

Funktionshinder ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom funktionshindret finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft.
Medarbetarnas uppgift är att vara lyhörda för varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att ha tålamod inför varje människas begränsning är grundläggande värden i vårt arbete.

Det livslånga lärandet

I mötet med personer med funktionsnedsättning blir medarbetarens egna tillkortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt konfronterad med behovet av egen utveckling. Ur det perspektivet bildar de uppkomna svårigheterna (både hos personen med funktionshinder och hos medarbetaren) ett gränsområde där man möts och där fröet till vidare utveckling finns för bägge parter. På våra arbetsplatser anser vi att denna process är en naturlig del av arbetet och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande.

En medvetet utformad miljö

Arkitektur, materialval, inredning och färgsättning har en mycket stor inverkan på människan. Likaså har medvetet gestaltade trädgårdsparker, områden för promenader samt t ex närhet till vatten, en stor betydelse för det själsliga välbefinnandet. Därför lägger vi stor vikt vid en estetisk tilltalande miljö såväl inomhus som utomhus.

När den gäller den psykiska miljön är vardags- och högtidshändelser inordnade i ett rytmiskt återkommande tidsförlopp. Det tar sig uttryck i gemensamma samlingar inför en skol- eller arbetsdag, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att markera och fira helger, årshögtider, födelsedagar och jubileer. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet i tillvaron.

Att äta ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel, samt att se till det ekologiska sammanhangets betydelse i stort, har alltid varit en självklarhet i våra verksamheter.

Ett skapande liv – Arbetets betydelse

Inom våra verksamheter anser vi att det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. Därför vill vi möjliggöra för varje individ att ge utlopp för sin inneboende kreativitet.
Detta sker såväl i skolan som i verkstäder och i boendemiljön.
Skådespel, musikutövande och konserter, att umgås med färger, textilier och andra material är självklarheter hos oss.

I en vuxens människas liv intar arbetet en central plats. Att hitta en gemenskap, att få känna sig behövd, att hitta en meningsfull uppgift, är särskilt viktigt för en person med funktionsnedsättning. Genom detta blir funktionsnedsättningen mindre viktig och personen får möjlighet till ett skapande och rikt liv.