Så här arbetar vi i Humanprogress systematiskt med vår Pandemi-plan

Övergripande

Humanprogress har en företagsövergripande samt separata lokala Pandemi-handlingsplaner för om styrelsen, ledningen, legitimerade medarbetare, boendestödjare samt våra unga och våra vuxna boende, blir sjuka.

Vi planerar på lång sikt, veckovis, men även dag för dag samt i stunden. Vi är medvetna om att våra och andras förutsättningar, riktlinjer och kravbild snabbt kan förändras.

Riskgruppsinventering

Vi har inventerat och identifierat riskgrupper i såväl boende som medarbetargrupp och har separata handlingsplaner för dessa riskpersoner.

För att underlätta har vi upprättat en blankett för varje boende i deras egna pärmar på enheterna, där information om eventuell riskgrupp beskrivs. I denna mall beskriver vi även att man INTE tillhör någon känd riskgrupp, för att kvalitetssäkra rutinen.
I Humanprogress tillhör ett fåtal boende och medarbetare en riskgrupp.

Vid sjukdom inom Humanprogress

Vi har planer för om boende vid eventuell sjukdom skrivs in på sjukhus och vi har planer för om boende vistas i sitt hem vid eventuell sjukdom.

Friska personer i Humanprogress

Våra Pandemihandlingsplaner beskriver också hur vi skall arbeta och förhålla oss till personer som är friska och skall arbeta och bo i våra verksamheter. Vi gör hela tiden medvetna val, både på och utanför boendet.

Information till våra medarbetare och till våra boende

Vi har utbildat medarbetare och boende i basala hygienrutiner, något som är en väl implementerad rutin inom Humanprogress sedan tidigare.

Vi informerar våra timanställda medarbetare hur våra nya riktlinjer ser ut och vi säkerställer att de är uppdaterade med kunskap via våra lokala skriftliga pärmar. Vi för dialog med dessa medarbetare hur deras arbetsdagar på eventuella externa arbetsplatser ser ut, så de i sin tur undviker att sprida smitta mellan företag.

Vi är noggranna med handhygien och vi har informerat både medarbetare och boenden om vikten att stanna hemma vid sjukdomssymtom. Vi spritar allmänna ytor dagligen.

Vi har en företagsgemensam pärm lokalt ute på enheterna där vi kontinuerligt samlar aktuell information från våra olika myndigheter. Vi har tagit fram materiel på lättläst och använder även bild-stöd för att informera våra boende. Vi använder bla www.8sidor.se

VD ansvarar för att uppdaterad information löpande mailas till Enhetsansvariga för utskrift, så att vi håller informationen så aktuell som möjligt.

Externa frågor och externa besök

Vi hanterar frågeställningar från kommuner, Legala företrädare, Anhöriga samt övriga personer vi kan träffa eller ha kontakt med i vårt dagliga arbete. Det gör vi både muntligt och på skriftlig väg.

Vi har rutiner för inkommande besök till våra boende och vi undviker och vi vädjar om att undvika externa besök överlag om dessa inte är nödvändiga.

Samarbete med Skolor och Dagliga verksamheter

Vi samarbetar med skolor och dagliga verksamheter och håller kontinuerlig kontakt.
Vi är i beredskapsläge om skola och daglig verksamhet stänger – Men har idag inte kapacitet för ersatt sysselsättning utöver dagligt enhetsarbete, rutinmässig omsorg och rutinmässigt samkväm på plats på våra enheter.

Medvetna val

Vi gör aktiva och medvetna val och utsätter inte medarbetare och boende i onödan för smitta utifrån. Det gör vi genom att undvika att vistas i sammanhang där mycket folk samlas och genom att rutinmässigt inte i onödan utföra aktiviteter inomhus utanför våra enheter.

Vi väljer uteaktiviteter framför aktiviteter som sker inomhus.

Vi undviker att förflytta oss mellan enheterna om det inte är av yttersta vikt, men har ändå med i vår krisberedskap att vi måste samarbeta över gränserna om behov skulle uppstå.

Vi har sett över våra inköp och uppdaterat våra rutiner.

Vi följer dagligen nyhetsuppdatering från Folkhälsomyndigheten, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt Socialstyrelsen. Vi följer självfallet deras råd.

Resor och ledighet

Vi har medarbetare som valt att avstå resor men vi har en plan för om en situation liknande detta skulle uppstå. Vi har vädjat till medarbetare om att avstå semester och annan ledighet under den akuta fasen.

Externa aktiviteter och Utbildning Medarbetare

Vi uppmanar våra medarbetare att inte utsätta sig för aktiviteter som samlar större grupper.
När läget stabiliserats kommer självfallet dessa rekommendationer ändras.

Samhällsviktig verksamhet

Vi har informerat samtliga medarbetare i tjänst, att Humanprogress verksamheter klassas som samhällsviktiga verksamheter och att det är av yttersta vikt att samtliga medarbetare kvarstannar i tjänst under pågående Corona-Pandemi.

För att underlätta för våra medarbetare som har barn på fritids och förskola har vi lämnat ut ett intyg på att de arbetar hos oss. Vi är öppna för att göra tillfälliga schemaändringar för att möjliggöra arbete i Humanprogress.

Vi gör löpande, dagligen, veckovis, och på lång sikt, medvetna val för att undvika att medarbetare i olika roller i Humanprogress smittas eller riskerar att smitta andra.

Verksamhetsplan

Humanprogress fortsätter att följa och efterleva innehållet i företagets sedan tidigare upprättade verksamhetsplan.

Ladda ned som PDF

Vill du jobba hos oss?

Vi söker nu flera tjänster som boendestödjare till våra enheter Utsikten (ungdomsboende) och Stinsen (gruppboende). Om du är intresserad kan du läsa mer här.

Läs mer